GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA
Štefanova 2
1501 LJUBLJANA
Slovenija

01 / 428 40 00
01 / 428 47 33

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vprašanja občanov: PIŠITE NAM

Vprašanja novinarjev: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Slovenska policija je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve.

Policija opravlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Sedež policije je v Ljubljani. Organizacijsko jo sestavljajo:

 

Policija v številkah

Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 12. 2017

Podatki o zaposlenih v Policiji po spolu 

 
Število vseh zaposlenih: 8.204
uniformirani policisti: 5.458
       neuniformirani policisti: 1.712
       ostali delavci policije: 1.034
Število policistov: 7.170
Število kriminalistov: 964
Število pripadnikov Specialne enote: 86
Število prebivalcev na policista: 288,17
Število policistov na 10.000 prebivalcev:
vsi policisti: 34,70
uniformirani policisti: 26,42
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67
Povprečna starost: 41,74
Število zaposlenih z doktoratom oziroma magisterijem: 181
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo: 2.244
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 983
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.492
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, poklicno): 303

 Podatki o prevoznih sredstvih Policije na dan 31. 12. 2017

 
Število vseh prevoznih sredstev: 2.721
Lastna vozila 2.373
Vozila v najemu 348
Število osebnih civilnih vozil: 1.256
Število osebnih patruljnih vozil: 695
Število intervencijskih vozil: 115
Število kombiniranih vozil: 233
Število terenskih vozil: 152
Število motornih koles: 148
Število tovornih in dostavnih vozil: 104
Število drugih vozil: 18

Zanimivosti:

01 25letPolicije  

varnost 2 2018
 

 

 

Z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, je slovenska policija postala organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.

Postala je moderna in po evropskih merilih oblikovana policijska organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Pridobila je samostojnost, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo pa tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije.

Policisti v skladu s 4. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije opravljajo naslednje naloge policije, ki izhajajo iz njenih temeljnih dolžnosti:

  • varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
  • preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
  • vzdrževanje javnega reda,
  • nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
  • nadzor državne meje,
  • naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
  • varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov,
  • naloge ob naravnih in drugih nesrečah,
  • druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom.


Zgoraj naštete naloge izvajajo uniformirana in kriminalistična policija ter specializirane enote policije oz. policijske enote, organizirane na ravni generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. Pri opravljanju svojih nalog policisti sodelujejo s posamezniki in skupnostjo ter izvajajo preventivno dejavnost.   

Naloge policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo v hitrem postopku pred prekrškovnim organom.