Neposreden dostop

Nekatere informacije so fizično dostopne v prostorih Generalne policijske uprave vsak delavnik od 9.00 do 15.30, v petek od 9.00 do 14.30.

Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu www.policija.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani e-uprava.


Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Generalne policijske uprave ali na svetovnem spletu, bo uradna oseba posredovala na zahtevo prosilca.

Informacija bo prosilcu posredovana, če jo policija dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga prosilec zahteva).

Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne, če obstoji kateri izmed enajstih zakonsko določenih izjem.

Izjeme, določene v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer:

  • tajni podatek;
  • poslovna skrivnost;
  • osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov;
  • podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka;
  • podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka;
  • podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo policije in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti policije in drugi.

    V teh primerih lahko policija pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

Ob pozitivno rešeni zahtevi bo prosilec seznanjen z zahtevano informacije tako, da jo bo dobil na vpogled ali mu bo zagotovljen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od njegove zahteve).


Ustna zahteva

Prosilec lahko se v času uradnih ur lahko osebno zglasi pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja. Če zahteva dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne more vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev ministrstva. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

Prosilec lahko zahteva podatek tudi preko telefona. V tem primeru naj prosilec izrecno navede, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi policije ni mogoča pritožba.

Prosilec lahko za informacijo zaprosi po elektronki poti. Samo če je zahteva podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se jo šteje za pisno zahtevo, drugače pa se jo obravnava kot ustno, kar pomeni, da v primeru zavrnitve prosilec nima pravice do pritožbe. Zahtevo se lahko poda na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Pisna zahteva

Zahtevo se posreduje pisno po pošti ali po elektronski poti (uporaba varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom). Prosilec (pravna ali fizična osebe) svoje zahteve lahko naslovi na organ ali neposredno na uradno osebo za dostop do informacij javnega značaja, in sicer na Tadejo Kolenc, Petro Recek, dr. Roberta Radkoviča ali mag. Jožeta Plazarja.

Zahtevo se lahko vloži tudi ustno na zapisnik na Generalni policijski upravi, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 15.30, v petek od 9.00 do 14.30. Takšna zahteva se bo štela za pisno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, podjetja ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi mora prosilec opredeliti:

  1. informacijo, s katero se želite seznaniti,
  2. na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Ni potrebno pravno utemeljiti zahteve ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja.

Če prosilec vloži nepopolno zahtevo, se ga pozove, da jo v predvidenem roku dopolni. Pri tem mu lahko pomaga uradna oseba. Če prosilec tega ne stori, se zahtevo zavrže.

Če policija ni pristojna za reševanje zahteve, jo odstopi tistemu organu, ki z zahtevano informacijo razpolaga, ter o tem obvesti prosilca.

Uradna oseba je dolžna na zahtevo odgovoriti v največ 20-ih delovnih dneh, izjemo se lahko rok podaljša za 30 dni. Rok za reševanje zahtevka teče od delovnega dneva, ko je policija prejela popolno zahtevo.

Če uradna oseba v imenu policije zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izda posebne upravne odločbe, ampak naredi uradni zaznamek (prosilcu posreduje zahtevano informacijo). Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. Tako se prosilcu omogoči, da proti odločitvi organa vloži pravno sredstvo.

O pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ali molk organa odloča Informacijski pooblaščenec.


Dostop za ljudi s posebnimi potrebami

Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.


Stroški in cena

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Prosilcu se lahko zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja. Stroški so razvidni iz 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, se lahko od njega zahteva vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.